คอมพิวเตอร์
ไฟล์และโฟลเดอร์ (การย้าย, การเปลี่ยนชื่อ, สร้างชอร์ตคัท) การสร้างชอร์ตคัท
การสร้าง Shortcut ด้วยคำสั่ง
การสร้าง Shortcut ด้วยคำสั่ง
การสร้าง Shortcut โดยการลากไปวาง
ฝึกปฏิบัติ สร้าง Shortcut ด้วยคำสั่ง
ฝึกปฏิบัติ สร้าง Shortcut ของโปรแกรม