คอมพิวเตอร์
ไฟล์และโฟลเดอร์ (การย้าย, การเปลี่ยนชื่อ, สร้างชอร์ตคัท) การเปลี่ยนชื่อไฟล์-โฟลเดอร์, การค้นหาไฟล์-โฟลเดอร์
การเปลี่ยนชื่อไฟล์-โฟลเดอร์, หลักการตั้งชื่อไฟล์-โฟลเดอร์
การเปลี่ยนชื่อไฟล์-โฟลเดอร์, หลักการตั้งชื่อไฟล์-โฟลเดอร์
ขั้นตอนการตั้งชื่อไฟล์-โฟลเดอร์
ฝึกปฏิบัติการตั้งชื่อไฟล์-โฟลเดอร์