คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft Word การพิมพ์และตกแต่งข้อความ
การพิมพ์ข้อความ การเลือกภาษาที่ใช้พิมพ์
การพิมพ์ข้อความ การเลือกภาษาที่ใช้พิมพ์
สัญลักษณ์ตัวชี้เมาส์รูปแบบต่างๆ
การสร้างเอกสารใหม่ การบันทึกไฟล์
ฝึกปฏิบัติ พิมพ์ข้อความตามตัวอย่าง แล้วบันทึกไฟล์