คอมพิวเตอร์
แบบทดสอบหลังเรียน ภาคเรียนที่ 1 ทบทวนและทดสอบ ภาคเรียนที่ 1
แบบทดสอบ การทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบ การทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์
ไฟล์/โฟลเดอร์ - สร้าง, เรียง, ลบ
ไฟล์/โฟลเดอร์ - คัดลอก, ย้าย, เปลี่ยนชื่อ, ค้นหา