คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft Word (ตาราง) การลบแถว, การลบคอลัมน์
ทบทวนการลบแถวหรือคอลัมน์
ทบทวนการลบแถวหรือคอลัมน์
ฝึกปฎิบัติ การสร้างตาราง
ฝึกปฎิบัติ การเพิ่มคอลัมน์และเพิ่มแถว
ฝึกปฎิบัติ การผสาน Cell และการลบแถว