คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft Word (ตาราง) รู้จักตาราง การสร้างตาราง
ส่วนประกอบพื้นฐานของตารางมี 2 ส่วน คือ แถว,คอลัมน์
ส่วนประกอบพื้นฐานของตารางมี 2 ส่วน คือ แถว,คอลัมน์
ตัวอย่างที่ใช้สร้างตาราง
แบบฝึกหัด การสร้างตารางในกระดาษ