คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft Word (ตาราง) การเพิ่มแถว, การเพิ่มคอลัมน์
การเพิ่มแถวหรือคอลัมน์ของตาราง
การเพิ่มแถวหรือคอลัมน์ของตาราง
ฝึกปฎิบัติ การสร้างตาราง
ฝึกปฎิบัติ การเพิ่มแถว-คอลัมน์ของตาราง