คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft Word (ตาราง) การเพิ่มเซลล์ การลบเซลล์
ขั้นตอนการเพิ่มและลบ Cell
ขั้นตอนการเพิ่มและลบ Cell
ฝึกปฎิบัติ สร้างตาราง
ฝึกปฎิบัติ การเพิ่มแถว
ฝึกปฎิบัติ การลบ Cell