คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft Word (เครื่องมือรูปภาพ) การวาดเส้นตรง
การวาดเส้นตรง, การเลือกรูปแบบของเส้นตรง
การวาดเส้นตรง, การเลือกรูปแบบของเส้นตรง
ฝึกปฎิบัติ การวาดเส้นตรง ในโปรแกรม Microsoft Word
ฝึกปฎิบัติ การวาดเส้นตรง ในโปรแกรม Microsoft Word (ต่อ)