คอมพิวเตอร์
สร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Microsoft Word เล่าเรื่องจากภาพ
หัวข้อเล่าเรื่องจากภาพ
หัวข้อเล่าเรื่องจากภาพ
ฝึกปฎิบัติ การแทรกภาพ ในโปรแกรม Microsoft Word
ฝึกปฎิบัติ การแทรกภาพ ในโปรแกรม Microsoft Word (ต่อ)