คอมพิวเตอร์
สร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Microsoft Word สรุปทบทวน
การสร้างตารางในเอกสาร
การสร้างตารางในเอกสาร
เครื่องมือรูปวาด เครื่องมือรูปภาพ ใน Microsoft Word
เรียนรู้โปรแกรม Photoscape