คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ องค์ประกอบและการทำงานของคอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์ (hardware), ซอฟท์แวร์ (software), บุคลากร (peopleware)
ฮาร์ดแวร์ (hardware), ซอฟท์แวร์ (software), บุคลากร (peopleware)
ขนาดของข้อมูล – bit, byte, field, record
file และ database