คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft Word การวาดภาพของโปรแกรม Microsoft Word
ทบทวน การใช้ email
ทบทวน การใช้ email
แนะนำโปรแกรม Microsoft Word
ความสามารถของโปรแกรม Microsoft Word เช่น พิมพ์ แก้ไข ลบ โยกย้าย แบบอักษร
ฝึกปฏิบัติ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word