คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft Excel สร้างชิ้นงาน (Microsoft Excel)
การใส่สี cell, การตีเส้นตาราง
การใส่สี cell, การตีเส้นตาราง
ฝึกปฏิบัติ สร้างปฏิทิน
ฝึกปฏิบัติ ตารางสอน