คอมพิวเตอร์
แบบทดสอบหลังเรียน ภาคเรียนที่ 1 ทบทวนและทดสอบ ภาคเรียนที่ 1
แบบทดสอบ 5 ข้อ
แบบทดสอบ 5 ข้อ
บิดาแห่งคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ 4 ยุค, องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ตคืออะไร, การวาดภาพใน Word, การใช้งานโปรแกรม Excel