คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ
ความหมายของข้อมูล
ความหมายของข้อมูล
ตัวอย่างของข้อมูล และการรับรู้ข้อมูล
ประโยชน์ของข้อมูล, ความหมายของสารสนเทศ