คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งของข้อมูล
แหล่งของข้อมูล ได้แก่ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ, แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
แหล่งของข้อมูล ได้แก่ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ, แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
ตัวอย่างแหล่งข้อมูล เช่น พิพิธภัณฑ์, ห้องสมุด / การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ใบงาน แหล่งข้อมูล