คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ การค้นหา และรวบรวมข้อมูล
การค้นหาและรวบรวมข้อมูล : กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดหัวข้อ เลือกแหล่งข้อมูล
การค้นหาและรวบรวมข้อมูล : กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดหัวข้อ เลือกแหล่งข้อมูล
การค้นหาและรวบรวมข้อมูล : วางแผนปฎิบัติงาน จัดเตรียมอุปกรณ์ ค้นหาและรวบรวมข้อมูล
การค้นกาและรวบรวมข้อมูล : เปรียบเทียบข้อมูล สรุปผล แหล่งข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล
ใบงาน การค้นหาและรวบรวมข้อมูล