คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft Word การสร้างปกรายงาน
การใส่เส้นขอบปกรายงาน, การเส้นขอบรูปภาพ
การใส่เส้นขอบปกรายงาน, การเส้นขอบรูปภาพ
ฝึกปฎิบัติ สร้างปกรายงาน และพิมพ์คำขวัญวันเด็ก ในโปรแกรม Microsoft Word
ฝึกปฎิบัติ สร้างปกรายงาน และพิมพ์คำขวัญวันเด็ก ในโปรแกรม Microsoft Word (ต่อ)