คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft Word การสร้างใบประกาศ
การสร้างใบประกาศ, รายละเอียดของใบประกาศ เช่น โลโก้หน่วยงาน, ชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตร
การสร้างใบประกาศ, รายละเอียดของใบประกาศ เช่น โลโก้หน่วยงาน, ชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตร
ฝึกปฎิบัติ สร้างใบประกาศ ในโปรแกรม Microsoft Word
ฝึกปฎิบัติ สร้างใบประกาศ ในโปรแกรม Microsoft Word (ต่อ)