คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft Excel การคำนวณและการใช้สูตร
การคำนวณใน Excel, แบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ
การคำนวณใน Excel, แบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ
ฟังก์ชั่นที่จำเป็นและใช้งานบ่อย
ฝึกปฎิบัติ การหาผลรวมอัตโนมัติ ในโปรแกรม Excel