คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft Excel สร้างชิ้นงาน
ทักทายนักเรียน
ทักทายนักเรียน
สอบปฏิบัติ สร้างชิ้นงาน ในโปรแกรม Excel
สอบปฏิบัติ สร้างชิ้นงาน ในโปรแกรม Excel (ต่อ)