คอมพิวเตอร์
แบบทดสอบหลังเรียน ภาคเรียนที่ 2 ทบทวน และทดสอบหลังเรียน
ข้อมูล และสารสนเทศ
ข้อมูล และสารสนเทศ
การใช้งาน office Button, คำสั่งหรือเมนู
แบบทดสอบ 5 ข้อ