คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ, แผนผังความคิด, ภาพร่าง 3 มิติ สร้างแผนผังความคิด (ภาษาไทย, สังคม, กอท., คณิตศาสตร์)
เกริ่นนำ การใช้โปรแกรม Word สร้างแผนผังความคิดภาษาไทย
เกริ่นนำ การใช้โปรแกรม Word สร้างแผนผังความคิดภาษาไทย
ฝึกปฏิบัติ สร้างแผนผังความคิด
ฝึกปฏิบัติ สร้างแผนผังความคิด (ต่อ)