คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ, แผนผังความคิด, ภาพร่าง 3 มิติ สร้างภาพร่าง 3 มิติ
การสร้างภาพ 3 มิติ, วิธีการเรียกแถบเครื่องมือรูปวาด
การสร้างภาพ 3 มิติ, วิธีการเรียกแถบเครื่องมือรูปวาด
ขั้นตอนการสร้างภาพ 3 มิติและฝึกปฏิบัติ
นักเรียนฝึกปฏิบัติสร้างภาพ 3 มิติ