คอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต สืบค้นหาข้อมูล
การสืบค้นข้อมูลด้วย Google, การบันทึกไฟล์จากอินเทอร์เน็ต
การสืบค้นข้อมูลด้วย Google, การบันทึกไฟล์จากอินเทอร์เน็ต
ฝึกปฏิบัติ การสืบค้นข้อมูลด้วย Google
แบบฝึกหัด นักเรียนค้นหาข้อมูล แล้วนำเสนอข้อมูลบน facebook