คอมพิวเตอร์
โปรแกรม PowerPoint การสร้างข้อความนำเสนองาน PowerPoint
การใส่ข้อความเป็น รูปร่างอัตโนมัติ
การใส่ข้อความเป็น รูปร่างอัตโนมัติ
การใส่ข้อความเป็น อักษรศิลป์
ฝึกปฏิบัติ ใส่ข้อความเป็น รูปร่างอัตโนมัติ อักษรศิลป์