คอมพิวเตอร์
โปรแกรม PowerPoint การเปิด-ปิด-บันทึกโปรแกรม PowerPoint
IT News
IT News
รู้จักกับโปรแกรม Power Point
การนำเสนอข้อมูล Presentation
ฝึกปฏิบัติ ใช้งานโปรแกรม Power Point