คอมพิวเตอร์
โปรแกรม PowerPoint การเพิ่ม-ลด สไลด์ PowerPoint
การเพิ่ม-ลด สไลด์ PowerPoint
การเพิ่ม-ลด สไลด์ PowerPoint
การเปิด-ปิด-บันทึกโปรแกรม PowerPoint
ฝึกปฏิบัติ เพิ่มสไลด์, บันทึกไฟล์, เปิดไฟล์