คอมพิวเตอร์
โปรแกรม PowerPoint การสร้างชิ้นงาน PowerPoint, แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน 5 ข้อ
แบบทดสอบหลังเรียน 5 ข้อ
การเพิ่ม-ลดสไลด์ PowerPoint, ตกแต่งข้อความนำเสนองาน เช่น กล่องข้อความ อักษรศิลป์
การเปลี่ยนสีพื้นสไลด์, ตกแต่งสไลด์ด้วยแม่แบบ, การสร้างชิ้นงาน
ไวรัสคอมพิวเตอร์, ม้าโทรจัน