คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูลหมายถึงอะไร
ข้อมูลหมายถึงอะไร
ประสาทสัมผัสของร่างกายในการรับรู้ข้อมูล
ความหมายของ ข้อมูล (data), การประมวลผล, สารสนเทศ (information)