คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเก็บรักษาข้อมูล
การเก็บรักษาข้อมูล และสื่อบันทึกข้อมูล
การเก็บรักษาข้อมูล และสื่อบันทึกข้อมูล
สื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ ได้แก่ แถบบันทึกเสียง,แผ่นซีดี,ฮาร์ดดิสก์
ถามตอบ การหาข้อมูลและการเก็บรักษาข้อมูล