คอมพิวเตอร์
สร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft Word ปฏิทิน
การสร้างปฎิทิน
การสร้างปฎิทิน
ฝึกปฎิบัติ การสร้างปฎิทิน แบบ 1,2,3
นักเรียนสร้างผลงานที่หน้าชั้นเรียน