คอมพิวเตอร์
สร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft Word แผ่นพับ
ขั้นตอนการปฎิบัติ การสร้างปฎิทิน
ขั้นตอนการปฎิบัติ การสร้างปฎิทิน
ฝึกปฎิบัติ การสร้างปฎิทิน
นักเรียนสร้างปฎิทินหน้าชั้นเรียน