คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft PowerPoint แนะนำ Power point 2007
แบบทดสอบก่อนเรียน Power Point (10 ข้อ)
แบบทดสอบก่อนเรียน Power Point (10 ข้อ)
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน Power Point (10 ข้อ)
หลักในการสร้างงาน Power Point
การเข้าใช้งานโปรแกรม Power Point 2007