คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft PowerPoint การสร้างข้อความนำเสนอ
การสร้างข้อความนำเสนอ
การสร้างข้อความนำเสนอ
ฝึกปฎิบัติ สร้างข้อความนำเสนอ ในโปรแกรม Power Point
ฝึกปฎิบัติ สร้างข้อความนำเสนอ ในโปรแกรม Power Point(ต่อ)