คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft PowerPoint เปลี่ยนสีพื้นหลัง
การเปลี่ยนสีพื้นหลัง
การเปลี่ยนสีพื้นหลัง
ฝึกปฎิบัติ เปลี่ยนสีพื้นหลัง ในโปรแกรม Power Point
ฝึกปฎิบัติ เปลี่ยนสีพื้นหลัง ในโปรแกรม Power Point(ต่อ)