คอมพิวเตอร์
สร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint สร้างรูปร่างต่างๆ เป็นบัตรอวยพร
การสร้างบัตรอวยพร : การสร้างรูปร่างต่างๆ, การแทรกรูปภาพ
การสร้างบัตรอวยพร : การสร้างรูปร่างต่างๆ, การแทรกรูปภาพ
ฝึกปฎิบัติ สร้างบัตรอวยพร
ฝึกปฎิบัติ สร้างบัตรอวยพร (ต่อ)