คอมพิวเตอร์
สร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint สร้างปกรายงาน
สร้างปกรายงาน (Microsoft PowerPoint)
สร้างปกรายงาน (Microsoft PowerPoint)
ฝึกปฎิบัติ สร้างปกรายงาน ในโปรแกรม Power Point
ฝึกปฎิบัติ สร้างปกรายงาน ในโปรแกรม Power Point (ต่อ)