คอมพิวเตอร์
สร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint นามบัตร
ส่วนประกอบในนามบัตร เช่น ชื่อ-นามสกุล, ตำแหน่ง, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์
ส่วนประกอบในนามบัตร เช่น ชื่อ-นามสกุล, ตำแหน่ง, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์
ขั้นตอนการพิมพ์ทางเครื่องพิมพ์, ตัวอย่างนามบัตร
ฝึกปฎิบัติ สร้างนามบัตร ในโปรแกรม Power Point