คอมพิวเตอร์
สร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint สร้างอัลบั้มรูปเป็นภาพเคลื่อนไหว, สร้างอัลบั้มรูปพร้อมเพลงประกอบ
การสร้างอัลบั้มรูป
การสร้างอัลบั้มรูป
ฝึกปฎิบัติ สร้างอัลบั้มรูป ในโปรแกรม Power Point
ฝึกปฎิบัติ สร้างอัลบั้มรูป ในโปรแกรม Power Point (ต่อ)