คอมพิวเตอร์
แบบทดสอบหลังเรียน ภาคเรียนที่ 2 สรุป ทบทวน
ข้อมูลสารสนเทศ ชนิดและลักษณะของข้อมูล การจัดทำข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล
ข้อมูลสารสนเทศ ชนิดและลักษณะของข้อมูล การจัดทำข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล
แบบทดสอบ (15 ข้อ)
เฉลยแบบทดสอบ (15 ข้อ)