FAQ
FAQ
1. ระบบ eDLTV คือ อะไร ?

2. สื่อบน eDLTV ประถมศึกษา

3. ระบบ eDLTV บนฮาร์ดดิสก์ เพื่อลดปัญหาการเรียกชมล่าช้า

4. เล่าประสบการณ์ ครูไม่ครบชั้น ครูจบไม่ตรงสาขาวิชาที่สอน ครูสอนหลายวิชา-หลายห้องเรียน

5. ชุดโปรแกรม eDLTV แบบ stand alone (ท่านติดต่อขอสำเนาสื่อ eDLTV จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามด้านล่าง
5.1 ระบบ eDLRU ระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา (ขนาด 547 MB, คลิกที่นี่)
5.2 ระบบ eDLTV ระดับประถมศึกษา (ขนาด 329 MB, คลิกที่นี่)
5.3 ระบบ eDLTV ระดับมัธยมศึกษา (ขนาด 324 MB, คลิกที่นี่)
5.4 ระบบ eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ (ขนาด 126 MB, คลิกที่นี่)
6. ชุดโปรแกรม eDLTV แบบ server (ท่านติดต่อขอสำเนาสื่อ eDLTV จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามด้านล่าง)
6.1 แผ่น eDLTV Linux server (ขนาด 3.4 GB, คลิกที่นี่)
6.2 แผ่น www คลิกที่นี่
6.3 คู่มือติดตั้ง eDLTV Linux server (คลิกที่นี่)
     

วีดิทัศน์แนะนำการใช้งาน

 

รู้จักระบบ eDLTV

 

วิธีการเปิดใช้งานระบบ eDLTV และการแก้ปัญหาการใช้งานระบบไม่ได้

 

การใช้งานระบบ eDLTV จาก Flashdrive

 

วิธีการคัดลอกเนื้อหาที่ต้องการจากระบบ eDLTV

     

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๕ แห่งครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ร่วมเป็นเครือข่ายเผยแพร่ และถ่ายทอดการประยุกต์ใช้ eDLTV และ eDLRU เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของเยาวชนและการพัฒนาศักยภาพ ด้านอาชีพของชุมชนในท้องถิ่น ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

       
รายชื่อเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเผยแพร่ระบบ eDLTV ระดับประถมศึกษา
ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
         
ลำดับ สถาบัน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์มือถือ e-mail
1 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นางสาวพรรณิภา ดวงใย

086-910-9985

pannipa_dou@cmru.ac.th

นายอานนท์ มะโนเมือง

087-173-7711

snaper@cmru.ac.th, arnon_man@cmru.ac.th

2 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ผศ.นพนันท์ สุขสมบูรณ์

093-130-7070

noppanun@lpru.ac.th

นายจำเนียร หัตถา

081-882-5221

jumnain@lpru.ac.th

3 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย คุณชาติ คนอยู่ตระกูล

080-073-2461

chat@crru.ac.th

คุณ พีระ กอบแก้ว

089-755-9437

peerait@crru.ac.th     

คุณประสิทธิ์ มณีวรรณ

089-429-0065

em_prasit_m@crru.ac.th

คุณกฤษฏา วงค์ใย

088-232-0597

em_kridsada_w@crru.ac.th

4 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  
จังหวัดพิษณุโลก
นายรติวัฒน์  ปารีศรี

089-704-4189

nfuzzy0@gmail.com

นายคม กันชูลี

055-267224 ต่อ 7120

khomgun007@gmail.com

5 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร นายยุติธรรม ปรมะ

089-644-3522

keng2007@gmail.com

6 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ดร.กิตติศักดิ์ เกิดโต

084-178-0661

kkitisak@hotmail.com

7 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ นางเดือนฉาย ไชยบุตร

086-445-1427

duenchai.c@pcru.mail.go.th

8 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม น.ส.สุพิฌาย์ จันทร์เรือง

081-345-3568

suphitcha_c@hotmail.com

นายสมเกียรติ ช่อเหมือน

083-030-1660

tkorinp@hotmail.com

นายศุภกฤษ นาคป้อมฉิน

089-128-1978

supakrid@hotmail.com

9 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา นายชัยยศ เดชสุระ

081-428-7642

chaiyos2@hotmail.com

10 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี นายอัตภาพ มณีเติม

089-259-5120

attapap@pbru.ac.th, attapap@hotmail.com

11 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นายวิจารณ์ สงกรานต์

081-705-9908

vijan@mcru.mail.go.th, vijan_26@hotmail.com, vijansongkran@gmail.com

12 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ผศ.อัครวิทย์ โพชะเรือง

081-857-8007

akravit0966@hotmail.com

นายนพดล ดุลยสุวรรณ

086-515-5345

nopadon336@hotmail.co.th

นายอภิชาติ บัวตูม

080-1101532

b_apichat@hotmail.com

13 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์

081-974-5464

dr.worapapha@hotmail.com, dr.worapapha@gmail.com

นายอภิชาติ เหล็กดี

085-057-5001

pugan31@gmail.com

นางสาวกาญจนา ดงสงคราม

082-8522565

14 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี นายนันทยุทธ์ ละม้ายจีน

081-967-4344

nantayut@hotmail.com, nantayut@ubru.ac.th

ว่าที่ร้อยตรีวันเฉลิม พรจันทร์

091-467-1791

wanchaleam.p@ubru.ac.th

15 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นางอรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง

081-261-2296

onanong_tu@hotmail.com, onanong@udru.ac.th

16 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นายจักรรวี แสงจันทร์

080-722-3460

jakrawee9@gmail.com

17 มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี นายสาธิต ไทยสงฆ์

080-094-1779

stfirst@hotmail.co.th

นายพงษ์นที ศิลาอาศน์

089-520-7496  

p.silaart@hotmail.com

นายสุรัตน์ จานทอง

087-078-4931

Surat_db@hotmail.com

18 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี นายธีรวัฒน์ กิจงาม

084-840-2123

 

นายนิธิ ลอยชูศักดิ์

089-292-8688

hs8loq@hotmail.com

นายสุกฤษณ์ เอี่ยมสะอาด

081-958-4394

sukit@sru.ac.th

19 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา นายเสรี ชะนะ

089-296-2109

seree.ch@skru.ac.th

20 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ดร.ศิริชัย นามบุรี

084-196-8099

Sirichai.nbr@gmail.com

คุณธนภัทร นาคิน

089-446-4986

21 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต นายภูมิสถิตย์ เมตตาจิตร

091-826-8342

poomsatit.m@gmail.com

นางสาวปาจรีย์ ติ้วขเรศ

089-771-8870

pacharee_tew@hotmail.com

22 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นายวสันต์ ศรีหิรัญ

093-538-0740

keng_nu@hotmail.com

23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นายอริญชัย หามณี

082-843-5556

wirote.ha@hotmail.com

24 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี

081-660-7197

nopkong@hotmail.com

นายไพบูลย์ คำเสียง

089-7178967

b3216009@hotmail.com

นายวัชรา ทองวิเศษ

083-1253191

took-sskru@hotmail.com

25 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายบรรพต วงศ์ทองเจริญ

081-282-4725

bun.wong@windowslive.com

26 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ

081-790-3317

pomkriangsak@yahoo.com

27 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผศ.ดร.จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ

087-074-9790

jittima_tia@dusit.ac.th

28 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นายประเสริฐ แซ่เอี๊ยบ

086-626-6797

prasert2003@hotmail.com

29 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผศ.อำนาจ สวัสดิ์นะที

089-990-2869

umnart.s@chandra.ac.th

30 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นายสุทธิชัย ฉายเพชรากร

081-822-0226

sutichaij@hotmail.com

31 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดร.ไพฑูรย์ มากสุข

081-844-6066

paitoon_bsru@hotmail.com

32 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ นางอังคนา กรัณยาธิกุล

081-555-1097

a_kasinant@hotmail.com

33 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม

089-702-8011

thumasak@hotmail.com, tanapat@nsru.ac.th

34 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายไพรสิทธิ์ ศรีสุทธิเกิดพร

086-885-8250

phraisit.rru@gmail.com

35 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นายมโนรส บริรักษ์อราวินท์

081-397-6944

manorot_bor@nstru.ac.th