โครงการระบบ e-learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม eDLTV :: e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม:: LearnSquare
ติดต่อเรา
ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 73/1 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-644-8150-9 ต่อ 639, 648
email:edltv@nstda.or.th