การใช้งาน eDLTV แบบ Offline PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย nopporn   
วันพฤหัสบดีที่ 07 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 15:10 น.
FAQs

 

 

หากต้องการใช้งานสื่อ eDLTV ดังเช่นที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ในรูปแบบ Off-line เพื่อใช้งานภายในโรงเรียน ซึ่งจะสามารถดูสื่อได้รวดเร็วกว่าเรียกผ่านอินเทอร์เน็ต ท่านสามารถดำเนินการดังนี้

1. จัดหาอุปกรณ์

  • ระบบ eDLTV ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 : จัดหา Harddisk ขนาด 1,500 GB (1.5 Terabyte)
  • ระบบ eDLTV ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 : จัดหา Harddisk ขนาด 500 GB
  • ระบบ eDLTV ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 : จัดหา Harddisk ขนาด 1,000 GB (1 Terabyte)
  • ระบบ eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ (การอาชีพ ปวช. ปวส.) : จัดหา Harddisk ขนาด 250 GB
  • ระบบ eDLRU เนื้อหาระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) : จัดหา Harddisk ขนาด 50 GB

หมายเหตุ : เลือกแบบ PC สำหรับใช้งานหลายเครื่องพร้อมๆ กันผ่านระบบ LAN ภายในโรงเรียนหรือเลือกแบบ External Harddisk สำหรับใช้งานทีละ 1 เครื่อง (Stand Alone)

2. ติดต่อผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เลขที่ 73/1 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-644-8150-9 ต่อ 639, 648
โทรสาร: 02-644-6653, 02-644-8119
e-mail : email

หรือติดต่อไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโรงเรียนของท่าน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัด ผู้บริหารโครงการ โทรศัพท์
1 เชียงราย เชียงราย ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม 081-027-4757
2 เชียงใหม่ เชียงใหม่ นางสาวพรรณิภา ดวงใย 086-910-9985
3 ลำปาง ลำปาง นายศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ 088-161-2316
4 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นายกิตติศักดิ์ เกิดโต 089-269-8731
5 พิบูลสงคราม พิษณุโลก นายรติวัฒน์  ปารีศรี 089-704-4189
6 กำแพงเพชร กำแพงเพชร นายวันเฉลิม พูนใจสม 081-680-2502
7 เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ นายประยูร ไชยบุตร 086-448-1991
8 นครราชสีมา นครราชสีมา นายเปรมวิทย์ ท่อแก้ว 089-717-9282
9 มหาสารคาม มหาสารคาม ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ 081-974-5464
10 สกลนคร สกลนคร นายสุนทร ไชยชนะ 080-742-4455, 083-141-0403
11 เลย เลย นายอริญชัย หามณี 085-750-9545
12 ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ นางนภวรรณ ชาติมนตรี 081-660-7197
13 อุบลราชธานี อุบลราชธานี นายนันทยุทธ์ ละม้ายจีน 081-967-4344
14 อุดรธานี อุดรธานี นางอรอนงค์ ทะกอง 081-261-2296
15 บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ผศ.มิตรธิศาล อื้อเพชรพงษ์ 086-265-7007
16 ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ 081-380-3879
17 สวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ 087-074-9790
18 พระนคร กรุงเทพมหานคร นายประเสริฐ แซ่เอี๊ยบ 086-626-6797
19 จันทรเกษม กรุงเทพมหานคร นายเกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร 081-904-0649
20 ธนบุรี กรุงเทพมหานคร นายสุทธิชัย ฉายเพชรากร 081-822-0226
21 บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร นายไพฑูรย์ มากสุข 081-844-6066
22 วไลยอลงกรณ์ ฯ ปทุมธานี นางอังคนา กรัณยาธิกุล 081-555-1097
23 พระนครศรีอยุธยา อยุธยา นายวรพจน์ วรนุช 081-853-6863
24 นครสวรรค์ นครสวรรค์ นายธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม 089-702-8011
25 ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ผศ.สุชิน นิธิไชโย 085-275-2689
26 หมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี นายวิจารณ์ สงกรานต์ 081-705-9908
27 รำไพพรรณี จันทบุรี นายปฏิคม ทองจริง 081-295-6642
28 กาญจนบุรี กาญจนบุรี ผศ.อัครวิทย์ โพชะเรือง 081-857-8007
29 นครปฐม นครปฐม น.ส.สุพิชฌาย์ จันทร์เรือง 083-001-6916
30 เพชรบุรี เพชรบุรี นายอัตภาพ มณีเติม 089-259-5120
31 สุราษฎ์ธานี สุราษฎ์ธานี นางสาวจิตติมา ศีลประชาวงศ์ 081-412-8888
32 ภูเก็ต ภูเก็ต นายณสิทธิ์ เหล่าเส็น 089-727-3823
33 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นายมโนรส บริรักษ์อราวินท์ 081-397-6944
34 สงขลา สงขลา ผศ.สุรชัย ฉายศิริพันธ์ 086-956-6999
35 ยะลา ยะลา ผศ.สุพร สุนทรนนท์ 081-599-2849

 

*ลิขสิทธิ์และการอนุญาตใช้งาน
  • ลิขสิทธิ์ (copyright) ของเนื้อหาระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมีครูของโรงเรียนวังไกลกังวล เป็นเจ้าของเนื้อหา (content owner)
  • มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อนุญาตให้นำไปใช้ในการศึกษา และการเรียนการสอนภายในโรงเรียนใดๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2014 เวลา 13:38 น.