อุตสาหกรรม นิวแมติกส์เบื้องต้น
วีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
0.2 นาที
ครูอุดม หิรัญพันธุ์
0.2 นาที