อุตสาหกรรม วงจรอิเล็กทรอนิกส์
วีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
0.2 นาที
0.2 นาที
0.2 นาที
ครูสุคนธ์ พุ่มศรี