How's the weather today?
รายละเอียด
Seasons / คำใช้บอกอากาศ
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
วิดีทัศน์
Seasons / คำใช้บอกอากาศ
Weather และแบบฝึกหัด
เอกสาร/คู่มือ
--ไม่มีข้อมูล--
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
--ไม่มีการแสดงความคิดเห็น--
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
44.28 นาที
โรคเพศสัมพันธ์
ครูสมเจตน์ อุ่นใจ
0.2 นาที
มนุษย์กับการใช้พลังงาน
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
46.16 นาที
การลดปัญหาโลกร้อนตามวิถีพอเพียง
ครูกิติมา สมฤาแสน
47.51 นาที
Information ข้อมูล (รายละเอียด ข่าวสาร ความรู้)
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
38.32 นาที
My nane is…..
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
50.55 นาที
พระสงฆ์กับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม 2
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
40.33 นาที
Safety Symbols สัญลักษณ์ความปลอดภัย
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
46.8 นาที
อาชีพของคนไทยตามวิถีพอเพียง
ครูอารุณ นรสีห์
0.2 นาที
ธาตุและตารางธาตุ
ครูยุพดี กาญจนะ
48.52 นาที
ไกลอบายมุขเป็นสุขกับการออม
ครูจิรประภา ขำมา