How's the weather today?
รายละเอียด
Seasons / คำใช้บอกอากาศ
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
วิดีทัศน์
Seasons / คำใช้บอกอากาศ
Weather และแบบฝึกหัด
เอกสาร/คู่มือ
--ไม่มีข้อมูล--
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
--ไม่มีการแสดงความคิดเห็น--
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
0.2 นาที
สารและสมบัติของสาร
ครูนงลักษณ์ ภัศระ
49.41 นาที
ภูมิคุ้มกันชีวิต
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
39.50 นาที
Common Symbols สัญลักษณ์ทั่วไป
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
40.33 นาที
Safety Symbols สัญลักษณ์ความปลอดภัย
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
39.23 นาที
Types of Forms
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
46.41 นาที
หลักธรรมในแผ่นดิน
ครูสิริมา เจริญศรี
44.4 นาที
ต้องดีกว่าเก่า
ครูทัศนีย์ บุญเลิศ
0.2 นาที
พลังงานกับระบบนิเวศ
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
51.58 นาที
การอนุรักษ์พลังงาน
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
49.47 นาที
พระไตรปิฎกและข้อน่ารู้จากพระไตรปิฎก ตอนที่ 2
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น