How's the weather today?
รายละเอียด
Weather และแบบฝึกหัด
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
วิดีทัศน์
Seasons / คำใช้บอกอากาศ
Weather และแบบฝึกหัด
เอกสาร/คู่มือ
--ไม่มีข้อมูล--
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
--ไม่มีการแสดงความคิดเห็น--
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
51.58 นาที
การอนุรักษ์พลังงาน
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
48.19 นาที
พุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
46.41 นาที
หลักธรรมในแผ่นดิน
ครูสิริมา เจริญศรี
35.2 นาที
การใช้ยา
ครูเชาวฤทธิ์ อยู่บ้านคลอง
50.52 นาที
พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม ตอนหลักธรรม
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
52.12 นาที
ชีวภาพกับสิ่งแวดล้อม
ครูกิติมา สมฤาแสน
42.7 นาที
การวางตัวกับเพศตรงข้าม การเลือกคู่ครองตามวัฒนธรรมไทย
ครูอารีย์วรรณ์ สายะวรานนท์
0.2 นาที
สารและสมบัติของสาร
ครูนงลักษณ์ ภัศระ
51.2 นาที
พลังงานกับระบบนิเวศ
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
41.5 นาที
Office Equipment อุปกรณ์สำนักงาน
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม